ALWSCI 适用GL45试剂瓶 本色转换接头 堵头

型号 : C0000969
品牌 : ALWSCI

CNY ¥ 35

ALWSCI GL45 流动相试剂瓶盖 4孔

型号 : C0000272
品牌 : ALWSCI

CNY ¥ 60

ALWSCI GL45 流动相瓶盖 四氟 3孔

型号 : C0000271
品牌 : ALWSCI

CNY ¥ 60

1000mL 蓝盖试剂瓶 透明 玻璃容量瓶 带刻度 丝口螺口

型号 : Reagent Bottle
品牌 : ALWSCI

CNY ¥ 10

ALWSCI 流动相试剂瓶盖 GL45 2孔 3孔 4孔

型号 : C0000270
品牌 : ALWSCI

CNY ¥ 60

ALWSCI 钳口顶空瓶 11mm 20mm启盖器去盖器 压

型号 : C0000265
品牌 : ALWSCI

CNY ¥ 680

ALWSCI 蓝色PP塑料 瓶架孔架50孔 适用1.5mL/

型号 : C0000094
品牌 : ALWSCI

CNY ¥ 35